• Call Center
 • 02-026-6664
ตะกร้า 0

Cloud สำหรับใช้งานทั่วไป

Alilibaba cloud สำหรับใช้งานทั่วไป
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Alilibaba cloud 2vCPU RAM8GB SSD80GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Alilibaba cloud A3

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. 2vCPU
  3. 3. RAM 8 GB
  4. 4. SSD 80 GB
  5. 5. Data Transfer 5 TB
  ฿1,837.00
 2. Alilibaba cloud 2vCPU RAM4GB SSD80GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Alilibaba cloud A2

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. 2vCPU
  3. 3. RAM 4 GB
  4. 4. SSD 80 GB
  5. 5. Data Transfer 4 TB
  ฿1,050.00
 3. Alilibaba cloud 1vCPU RAM1GB SSD40GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Alilibaba cloud A1

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. 1vCPU
  3. 3. RAM 1 GB
  4. 4. SSD 40 GB
  5. 5. Data Transfer 2 TB
  ฿315.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า