• Call Center
 • 02-026-6665
ตะกร้า 0

VM เน้น CPU

VM เน้น CPU
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. VM 32vCPU RAM64GB Disk256GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM F32s v2 Spec

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 32vCPU
  3. 3. RAM 64 GB
  4. 4. Disk 256 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿40,075.00
 2. VM 16vCPU RAM32GB Disk128GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM F16s v2 Spec

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 16vCPU
  3. 3. RAM 32 GB
  4. 4. Disk 128 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿20,055.00
 3. VM 64vCPU RAM128GB Disk512GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM F64s v2 Spec

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 64vCPU
  3. 3. RAM 128 GB
  4. 4. Disk 512 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿80,150.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า