• Call Center
 • 02-026-6664
ตะกร้า 0

VM สำหรับใช้งานทั่วไป

Azure VM สำหรับใช้งานทั่วไป
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. VM 2vCPU RAM8GB Disk16GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM B2MS

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. Instance B2MS
  3. 3. 2vCPU
  4. 4. RAM 8 GB
  5. 5. Disk 16 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿2,730.00
 2. VM 2vCPU RAM4GB Disk8GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM B2S

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. Instance B2S
  3. 3. 2vCPU
  4. 4. RAM 4 GB
  5. 5. Disk 8 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿1,365.00
 3. VM 1vCPU RAM1GB Disk4GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM B1S

  1. 1. มี Windows 2019 License ให้แล้ว
  2. 2. Instance B1S
  3. 3. 1vCPU
  4. 4. RAM 1 GB
  5. 5. Disk 4 GB
  6. 6. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿340.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า