• Call Center
 • 02-026-6664
ตะกร้า 0

VM เน้น RAM

VM เน้น RAM
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. VM 2vCPU RAM16GB Disk50GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM E2a v4

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 2vCPU
  3. 3. RAM 16 GB
  4. 4. Disk 50 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿3,885.00
 2. VM 4vCPU RAM32GB Disk100GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM E4a v4

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 4vCPU
  3. 3. RAM 32 GB
  4. 4. Disk 100 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿7,770.00
 3. VM 8vCPU RAM64GB Disk200GB

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  *สัญญารายปี

  Azure VM E8a v4 Spec

  1. 1. Windows Server 2019 มี license แล้ว
  2. 2. 8vCPU
  3. 3. RAM 64 GB
  4. 4. Disk 200 GB
  5. 5. Outbound data 100 GB (เฉพาะข้อมูลที่ส่งออกอย่างเดียว Server ปกติใช้ไม่เกิน 100 GB)
  ฿15,540.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า